Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een zogeheten kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

In dit kwaliteitsstatuut staat wat ik, als zorgaanbieder, heb geregeld voor wat betreft kwaliteit en verantwoording om bovengenoemde zorg te mogen leveren.

Hieronder vindt u mijn, goedgekeurd, kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Dr. van Hout, Training, Coaching en Therapie

Naam regiebehandelaar: Dr. G.C.M. van Hout

E-mailadres: info@drvanhout.nl gcmvanhout@hetnet.nl

KvK nummer: 51897482

Website: www.drvanhout.nl

BIG-registraties: klinisch psycholoog: 79029115525 psychotherapeut: 99029115516 Overige kwalificaties: supervisor VGCt

Basisopleiding: klinische psychologie

AGB-code praktijk: 9459547 AGB-code persoonlijk: 94009985

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): aandachtsgebieden: volwassenen en ouderen, medische psychotherapie klachtengebieden: angstklachten, depressieve klachten, trauma-gerelateerde klachten, somatoforme klachten, eetstoornissen, obesitas, relatieproblematiek behandelvorm: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, relatietherapie, EMDR

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Dr. G.C.M. van Hout, klinisch psycholoog (BIG 79029115525) psychotherapeut (BIG 99029115516)

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collega-psychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Verwijzende huisartsen (meerdere)
Mw. drs. A. van den Bosch, klinisch psycholoog-psychotherapeut, (BIG: 79049668725)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: collega-psycholoog: intervisie, consultatie, diagnostiek, verwijzing huisarts (incl. POH-GGZ): consultatie, diagnostiek, medicatie, verwijzing

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

mijzelf, huisartsenpost, SEH, GGZ-crisisdienst (via huisarts/huisartsenpost)

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: te consulteren hulpverlening afhankelijk is van de locatie van de patiënt, in voorkomende gevallen worden wel specifieke afspraken gemaakt

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Achmea, Aevitae, De Amersfoortse, Avéro Achmea, Anderzorg, ASR, BeterDichtbij, Bewuzt, Caresco, CZ, Deltalloyd, Ditzo, DSW, Energiek, ENO, FBTO, De Friesland, Hollandzorg, IAK, Interpolis, inTwente, IZA, IZZ, Menzis, Multizorg VRZ, MVJP,

Nedasco, OHRA, ONVZ, OZF, PNOzorg, Salland, Salland, Zorgdirect, Stad Holland, SZVK, Turiën en Co, Univé, VGZ, VGZ Cares, VvAA, ZEKUR, Zilveren kruis, Zorg en Zekerheid, Zorgverzekeraar UMC, Zorgzaam Verzekerd.

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://drvanhout.praktijkinfo.nl/pagina/8/contracten-entarieven-psychotherapie/

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: https://drvanhout.praktijkinfo.nl/pagina/8/contracten-en-tarieven-psychotherapie/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

De klachtenregeling van de LVVP.

Link naar website:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%2

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: klachtencommissie LVVP

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Mw. drs. A. van den Bosch, klinisch psycholoog-psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://drvanhout.praktijkinfo.nl/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Dr. G.C.M. van Hout, klinisch psycholoog U zoekt bij voorkeur psychologische hulp in overleg met uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en u laat zich door één van deze artsen verwijzen. U kunt mij bereiken via 013-5143598, per e-mail (info@drvanhout.nl), mijn website (www.drvanhout.nl), of per post (De Bugjes 1, 5091 BZ Middelbeers). Omdat de praktijk geen secretariaat heeft, bestaat de mogelijkheid dat u een antwoordapparaat aan de lijn krijgt; spreek uw naam, telefoonnummer en boodschap in en ik zal u zo spoedig mogelijk terugbellen. 's Avonds heeft u de meeste kans dat u mij meteen aan de telefoon krijgt. Alle communicatie zal verlopen via mij, evenzo zullen zowel de intake als de behandeling door mij worden verzorgd.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Dr. G.C.M. van Hout, klinisch psycholoog

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie       Omschrijving

9402  Psychotherapeut      9405   Klinisch psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie       Omschrijving

9402  Psychotherapeut      9405   Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

In principe niet, in voorkomende gevallen kan voor nadere diagnostiek worden verwezen naar Van den Bosch en Kroes psychologen (Mw. drs. A. van den Bosch, klinisch psycholoog-psychotherapeut)

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Dr. G.C.M. van Hout, klinisch psycholoog

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie       Omschrijving

9402 Psychotherapeut        9405 Klinisch psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie       Omschrijving

9402                      Psychotherapeut

9405                      Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Dr. G.C.M. van Hout, klinisch psycholoog

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie       Omschrijving

9402 Psychotherapeut       9405 Klinisch psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie       Omschrijving

9402                      Psychotherapeut

9405                      Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Tijdens de gesprekken met de patiënt (o.a. ter bespreking van behandelplan en evaluaties), indien gewenst (door patiënt) schriftelijk aan de patiënt (o.a. verstrekking behandelplan en wijzigingen daarin, rapportage aan huisarts en/of verwijzer), indien gewenst (door patiënt) mondeling aan de naasten van de patiënt tijdens een gesprek met patiënt en diens naasten.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie behandeling, ROM (OQ45), ORS en SRS.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 12 weken

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

ORS en SRS en daarmee vast onderdeel in het gesprek

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: Dr.G.C.M. van Hout, klinisch psycholoog

Plaats: Middelbeers

Datum: 26-10-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja