Wet en regelgeving en beroepscode

Als zorgaanbieder, meer bepaald als klinisch psycholoog en psychotherapeut en gedragstherapeut zijn er meerdere wetten waar ik mij aan dien te houden. Het gaat hier onder meer om de zogeheten Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (wet BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algehele Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ).

Onder de wet BIG vallen onder meer de beroepen klinisch psycholoog en psychotherapeut en deze zijn daarmee wettelijk geregeld. Alleen personen die zijn ingeschreven in dit deel van het BIG register mogen deze titels voeren. Hiermee worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Ook geldt er een publiekelijk tuchtrecht.
De WGBO en AVG regelen de juridische relatie tussen patiënt en hulpverlener, onder meer het recht van de patiënt op informatie, geheimhouding van gegevens, inzage in het dossier en de veilige verwerking van persoonsgegevens.
De WKCZ behelst onder meer dat u, als u ontevreden zou zijn over mijn handelwijze dan wel bejegening als klinisch psycholoog en psychotherapeut, een klacht kunt indienen bij de LVVP.

Tijdens de behandeling heeft u direct te maken met de volgende regelgeving, welke overigens is bedoeld ter bevordering van de kwaliteit van het zorgaanbod als geheel en die van mij in het bijzonder.
Zo zal een aantal wettelijk verplichte gegevens anoniem worden aangeleverd aan het zogeheten DBC Informatie Systeem.
Op de factuur van uw DBC staat uw hoofddiagnose, gecodeerd, vermeld.
In het kader van de zogeheten Routine Outcome Monitoring zal ik u in het begin en aan het eind van de behandeling vragen één of meerdere klachtenlijsten in te vullen, sommige daarvan worden, anoniem, aangeleverd aan Stichting Benchmark GGZ.
Elke vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door de LVVP ter kwaliteitscontrole van de praktijkvoering. Hierbij kan uw dossier worden ingezien om de kwaliteit van dossiervoering te controleren.
Uiteraard zal ik uw toestemming vragen om deze gegevens aan te mogen leveren, mocht u daar eventueel bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat middels een privacy-verklaring laten weten. Zowel uw toestemming als uw eventuele privacyverklaring neem ik op in uw dossier. 

In het kader van mijn BIG registraties als klinisch psycholoog en psychotherapeut alsmede vanwege mijn lidmaatschappen van de LVVP, het NIP en de VGCt ben ik gehouden aan de daaraan verbonden kwaliteitseisen en beroepscodes.

Wat mijn BIG registraties betreft dien ik te voldoen aan de registratie- en herregistratie-eisen voor het voeren va de titels GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Betreffende mijn lidmaatschappen van de LVVP, het NIP en de VGCt dien ik te voldoen aan respectievelijk de door de LVVP opgestelde eisen aangaande (her)visitatie, intervisie, toetsingen van indicatiestellingen en kwaliteit, de beroepscode van het NIP en de registratie- en herregistratie-eisen van de VGCt.