Uw dossier en privacy

Alles wat u mij tijdens uw behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk, ik zal en mag daarover zonder uw schriftelijke toestemming geen mededelingen doen aan anderen. U bent overigens niet verplicht alles aan mij te vertellen, als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat natuurlijk niet te doen, of u vertelt het pas wanneer u daar aan toe bent. Ik neem aan dat u daarbij zelf afweegt welke informatie  belangrijk is voor de behandeling.

Omdat ik natuurlijk ook niet alles kan onthouden, worden alle voor uw behandeling relevante gegevens opgeslagen in een (digitaal) dossier, dat is onderdeel van een professionele werkwijze en dat ben ik overigens ook verplicht. 

Het is vaak belangrijk om informatie uit te wisselen met anderen die bij uw behandeling zijn betrokken, zoals uw verwijzer, of collegae waardoor u eventueel eerder bent behandeld, zoals psychologen, psychotherapeuten of artsen. Dat zal ik overigens alleen doen wanneer dat in uw belang is en alleen met uw toestemming, ook deze hulpverleners zijn uiteraard gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Mocht u niet willen dat ik iets met collegae bespreek, dan moet u mij dat duidelijk zeggen, dan neem ik uw wens daarover op in uw dossier.

Ook informatie van en aan derden wordt opgenomen in uw dossier.

U heeft het alleenrecht om uw dossier in te zien, anderen mogen dat alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft (deze toestemming kunt later overigens desgewenst ook weer intrekken). Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier.

Als uw dossier onverhoopt onjuiste  gegevens zou bevatten, hebt u het recht om daarin verbeteringen, aanvulling of wijzigingen te laten aanbrengen. U mag ook een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen.

Indien gewenst kunt u ook een kopie krijgen van (delen van) het dossier, maar het dossier blijft eigendom van de praktijk en zal gedurende de wettelijk verplichte termijn van 15 jaar worden bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen, uiteraard wordt daar dan wel een aantekening van gemaakt in het dossier.
                                             

Bovenstaande en nog andere zaken betreffende uw privacy vindt u terug in de brochure  'uw privacy-informatie voor cliënten' die ik u tijdens de intake zal verstrekken.  

 

Zie ook mijn privacy statement hieronder:

 

PRIVACYSTATEMENT Dr. G.C.M. van Hout

Dr. G.C.M. van Hout, gevestigd te Middelbeers en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51897482, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Dr. G.C.M. van Hout met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Dr. G.C.M. van Houtpersoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk vanDr. G.C.M. van Hout; 
 3. bezoekers van Dr. G.C.M. van Hout;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Dr. G.C.M. van Hout;
 5. sollicitanten; 
 6. alle overige personen die met Dr. G.C.M. van Houtcontact opnemen of van wie Dr. G.C.M. van Houtpersoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 2.      Verwerking van persoonsgegevens

Dr. G.C.M. van Houtverwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3.     Doeleinden verwerking

Dr. G.C.M. van Houtverwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 

4.     Rechtsgrond

Dr. G.C.M. van Hout verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.      Verwerkers

Dr. G.C.M. van Houtkan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Dr. G.C.M. van Houtpersoonsgegevens verwerken. Dr. G.C.M. van Houtsluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

6.        Persoonsgegevens delen met derden

Dr. G.C.M. van Houtdeelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Dr. G.C.M. van Houtdeelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

7.        Doorgifte buiten de EER 

Dr. G.C.M. van Houtgeeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Dr. G.C.M. van Houtervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

8.        Bewaren van gegevens

Dr. G.C.M. van Houtbewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dr. G.C.M. van Houthanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; 
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; 
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 9.        Wijzigingen privacystatement

Dr. G.C.M. van Houtkan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website vanDr. G.C.M. van Houtgepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.     Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Dr. G.C.M. van Houtte verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Dr. G.C.M. van Houtdoor een e-mailbericht te sturen naar info@drvanhout.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Dr. G.C.M. van Houtpersoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Dr. G.C.M. van Houtdoor een e-mailbericht te sturen naar info@drvanhout.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).