Uw dossier en privacy

Alles wat u mij tijdens uw behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk, ik zal en mag daarover zonder uw schriftelijke toestemming geen mededelingen doen aan anderen. U bent overigens niet verplicht alles aan mij te vertellen, als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat natuurlijk niet te doen, of u vertelt het pas wanneer u daar aan toe bent. Ik neem aan dat u daarbij zelf afweegt welke informatie  belangrijk is voor de behandeling.

Omdat ik natuurlijk ook niet alles kan onthouden, worden alle voor uw behandeling relevante gegevens opgeslagen in een (digitaal) dossier, dat is onderdeel van een professionele werkwijze en dat ben ik overigens ook verplicht. 

Het is vaak belangrijk om informatie uit te wisselen met anderen die bij uw behandeling zijn betrokken, zoals uw verwijzer, of collegae waardoor u eventueel eerder bent behandeld, zoals psychologen, psychotherapeuten of artsen. Dat zal ik overigens alleen doen wanneer dat in uw belang is en alleen met uw toestemming, ook deze hulpverleners zijn uiteraard gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Mocht u niet willen dat ik iets met collegae bespreek, dan moet u mij dat duidelijk zeggen, dan neem ik uw wens daarover op in uw dossier.

Ook informatie van en aan derden wordt opgenomen in uw dossier.

U heeft het alleenrecht om uw dossier in te zien, anderen mogen dat alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft (deze toestemming kunt later overigens desgewenst ook weer intrekken). Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier.

Als uw dossier onverhoopt onjuiste  gegevens zou bevatten, hebt u het recht om daarin verbeteringen, aanvulling of wijzigingen te laten aanbrengen. U mag ook een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen.

Indien gewenst kunt u ook een kopie krijgen van (delen van) het dossier, maar het dossier blijft eigendom van de praktijk en zal gedurende de wettelijk verplichte termijn van 15 jaar worden bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen, uiteraard wordt daar dan wel een aantekening van gemaakt in het dossier.
                                             

Bovenstaande en nog andere zaken betreffende uw privacy vindt u terug in een brochure die ik u tijdens de intake zal verstrekken.