Betalingsvoorwaarden coaching

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle coachingsovereenkomsten tussen de coach en degene die de coaching ontvangt (hierna te noemen: coachee).

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de coaching geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de coach gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de coachee in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de coach aan de coachee gedeclareerde kosten voor de coaching dienen door de coachee binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de coachee het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de coachee in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de coach rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de coachee in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de coach de coachee een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de coachee in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de coachee binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de coach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de coachee. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de coach gerechtigd - tenzij het coachingstraject zich hiertegen verzet - verdere coaching op te schorten totdat de coachee aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.